Projekt uchwały kierunkowej w sprawie wprowadzenia elektronicznego rejestru umów

Ponieważ Burmistrz w odpowiedzi na mój wniosek z 19.03.2016 – w sprawie utworzenia rejestru umów w Kudowie – nie widział możliwości utwarzenia takiego rejestru (odpowiedź Burmistrza z 8 kwietnia 2016r)  – postanowiłam przygotować  projekt uchwały w tej sprawie. 
Mój projekt wsparli Radni dwóch Klubów, za co Im  serdecznie dziękuję.
Poniżej projekt uchwały, która została podjęta na Sesji RM 30 maja 2016r.
Możemy od tej pory cieszyć się takim rejestrem, który znajduje się w kudowskim BIP i  zwiększa przejrzystość finansów gminnych. 

 

 

                                                                   PROJEKT                                
                                                       UCHWAŁA Nr……/……/16
                                          RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
                                                   z dnia ………………….2016.

w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Kudowy-Zdroju dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.446)  Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:
                                                                     §1.

 1. Ustala się kierunki działania Burmistrza Kudowy-Zdroju polegające na zwiększeniu przejrzystości wydatkowania środków publicznych.
 2. Zasadniczym celem działań określonych w ust. 1 jest wprowadzenie elektronicznego rejestru umów zawieranych przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
 3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2:
  1) zawiera informacje publiczne dotyczące wszystkich umów zawieranych przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju w imieniu gminy Kudowa-Zdrój w postaci:
  a) numeru umowy,
  b) daty zawarcia umowy,
  c) okresu obowiązywania,
  d) danych podmiotu  (imienia i nazwiska jeżeli chodzi o osoby fizyczne), z którym umowa jest zawarta,
  e) kwoty umowy,
  f) przedmiotu umowy,
  g) podstawy zawarcia umowy (postępowanie przetargowe, zapytanie ofertowe, z wolnej ręki, i inne).
  2) zorganizowany jest zgodnie z wymaganiami wynikającym z §4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. w formie umożliwiającej przeszukiwanie i sortowanie danych,
  3) aktualizowany jest nie rzadziej niż raz w tygodniu.

                                                             §2

Zobowiązuje się Burmistrza Kudowy-Zdroju do przedstawiania Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań z realizacji uchwały do 31 stycznia każdego roku za rok ubiegły.

                                                                   §3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdrój.
                                                                   §4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                            Uzasadnienie
    DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr……/……/16  RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
                                     z dnia ………………….2016.

Publiczny rejestr umów  funkcjonuje w wielu gminach i stał się w opinii mieszkańców ważnym źródłem informacji o wydatkach publicznych. Dzięki obywatelom takich rejestrów jest w Polsce już ponad 150, a ta liczba z każdym tygodniem rośnie. Tego typu uchwała podjęta została już między innymi przez Radę Miasta Szczecin, Radę Miejską w Tłuszczu czy Radę Gminy Poświętne, Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego itd.
W związku ze wzrastającą świadomością społeczną i oczekiwaniami mieszkańców względem prawidłowego i celowego wydatkowania środków publicznych, jak również transparentności w tym zakresie,  zauważa się w Polsce tendencję w działalności rad gmin, zmierzającą do publikowania informacji o wydatkach gmin poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o zawartych umowach, w co najmniej podstawowym zakresie jak:  numer umowy, data zawarcia, okres obowiązywania, dane podmiotu, z którym umowa jest zawarta, wartość umowy, przedmiot umowy.
Warto powołać się tutaj na przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którym, w rozumieniu ustawy ,,za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”.  A zatem nie będzie potrzeby utajniania nazwisk zleceniobiorców, bowiem Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. I CSK 190/2012) stwierdził, że : „ujawnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego imienia i nazwiska osoby, która zawarła z nią umowę cywilnoprawną, nie narusza prawa do prywatności tej osoby, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)”.
Przepisy ustawy o finansach publicznych przesądzają w zasadzie o jawności gospodarki finansowej w sferze publicznej – art. 33 ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 5 lit. a) oraz art. 35.   Co więcej  zasada jawności uzyskała status normatywnej, a więc prawnie wiążącej (Ustawa o finansach publicznych. Komentarz red. prof. dr hab. Paweł Smoleń, Rok wydania: 2012, Wydawnictwo: C.H. Beck, Wydanie: 1 poprawione – komentarz do art. 33).

Cezary Kosikowski w publikacji „Prawne aspekty zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych” zwraca uwagę na szczególny charakter jawności finansów publicznych.   Środki publiczne w większości pochodzą od obywateli. Państwo powinno więc ujawnić, jaki jest udział obywateli w tworzeniu dochodów publicznych. Jawność i przejrzystość finansów publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej.  Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem (http://www.nik.gov.pl/kolegium-nik/posiedzenia/jawnosc-i- przejrzystosc-finansow-publicznych.html).

 

Już sama treść art. 35 ustawy o finansach publicznych przesądza o jawności umów.
Ponadto udostępnienie treści umów nie wymaga przetworzenia informacji w żaden sposób, organ jest więc zobowiązany do ich udostępnienia bez względu na interes prawny lub faktyczny (Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 27 sierpnia 2012 r. znak RPO- 710234-I/12/KM w sprawie jawności umów podpisanych przez gminę Warszawa).
Co do jawności umów nie miał również wątpliwości Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 lutego 2012 r. NSA w sprawie o sygn. akt I OSK 2215/11 w zasadzie wyłączył możliwość ograniczania dostępu do umów w przypadku ich nawiązywania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych: ,,Jawność umów w sprawach zamówień publicznych na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej wyłącza możliwość odmowy ich udostępnienia z powołaniem się na którąkolwiek z tajemnic ustawowo chronionych. Nie jest zatem dopuszczalne wydanie decyzji odmawiającej udostępnienia umów w sprawach zamówień publicznych, gdyż są one jawne”.
Mimo, iż ustawodawca w art. 8 ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie wskazał, że częścią obowiązkową Biuletynu Informacji Publicznej jest rejestr umów to jednak zwrócić należy uwagę na art. 8 ust. 3 zd. drugie: Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne. Nadto w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. w § 11 ust. 5 lit. b wskazał, iż w Biuletynie Informacji Publicznej mogą być udostępnianie inne informacje publiczne, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje. Do takich informacji należy zaliczyć informacje związane z wydatkami gminy.
Ponadto stworzenie i upublicznienie takiego rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej zwolni gminę z obowiązku każdorazowego udostępniania takich informacji na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.