GzK – 15.10.2021.

„Wody Polskie” z „Ostrogą”  z Milicza pogłębiają i oczyszczają Czermnicę. 

 


WSPÓLNA KUDOWA


Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa-OK realizuje swoje cele zgodnie z przyjętym regulaminem i z własnych składek członkowskich.  Działania jego skupiają się w szczególności na budowie społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i zwiększania świadomości w różnych dziedzinach życia, w tym poszanowania praw człowieka, natury, historii. Do popularyzacji działań – służy strona stowarzyszenia Głos z Kudowy, która jest otwarta dla każdego obywatela. 

Cele regulaminowe realizowane są poprzez występowanie do odpowiednich organizacji i instytucji w zakresie wniosków i uwag składanych przez mieszkańców. Stowarzyszenie OK nie jest ugrupowaniem politycznym, ani instytucją, mającą wpływ na realizację tych wniosków, petycji, skarg i apeli – lecz służy naszemu społeczeństwu; przekazuje zgłaszane uwagi mieskańców, a realizacją tych wniosków –  zajmują się powołane do tego urzędy. 

Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w przywracanie pamięci Ludziom, wydarzeniom, miejscom i edukacji przyszłego pokolenia w poszanowaniu praw człowieka, historii, przyrody. Sumiennie pokazuje sygnalizowane przez Was pozytywy i zagrożenia, po to, by nasza Wspólna Kudowa szła w dobrym kierunku, tzn. wizji dostosowanej do potrzeb Wspólnoty.
Nie zajmujemy się oceną działań, a raczej chwalimy lub przestrzegamy przed ewentualnym zagrożeniem w przyszłości –  oceną działań, zajmie się przyszłość.   Wszystkich mieszkańców zachęcamy, by działali społecznie, obywatelsko, w zgodzie ze swoim sumieniem. Stowarzyszenie OK (jako jedyne w tej kadencji aktywne stowarzyszenie obywatelskie realizujące cele statutowe) nie uzurpuje sobie działań obywatelskich, wręcz przeciwne.  Szanujemy głosy naszych Wyborców, którzy zadecydowali o tym, jak ma wyglądać Kudowa przez najbliższe lata  – zachęcamy i przekonujemy, że każdy Obywatel może, a nawet powinien działać obywatelsko. /Red./

.


Z życia Rady Miejskiej


___*___
Z życia Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Adam Frankowski

Październik 2021 r.

Miesiąc wrzesień zakończony został sesją Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, która odbyła się dokładnie 30 września. Sesja rozpoczęła się planowo, prowadzona na przemian raz przez przewodniczącego, i często przez panią burmistrz, która prowadziła dyskusję, zadawała pytania i udzielała głosu radnym, wywołując ich do odpowiedzi jak nauczyciel ucznia do tablicy. Dzięki pani burmistrz sesja toczyła się wartko, ciekawie i na tyle sprawnie, że trudno było rozróżnić kto jest przewodniczącym Rady.

W trakcie tego posiedzenia uzupełniano składy komisji Rady o nowo wybranych radnych                  i ponownie złożyłem wniosek o przyjęcie mnie w skład komisji Gospodarczo-Ekonomicznej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, i ponownie głosami radnych z komitetu wyborczego pani burmistrz nie zostałem dopuszczony do pracy w tej niezwykle ważnej komisji naszej gminy. Przed tą komisją sprawozdania składają spółki i przedsiębiorstwa gminne, komisja powinna wypracowywać opinie o działaniach gospodarczych i ekonomicznych Burmistrza Kudowy-Zdroju, a jej skład to tylko radni z komitetu wyborczego pani burmistrz. Przypadek? Nie sądzę.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za odwagę i przyzwoitość panom radnym Kazimierzowi Stolarzowi i Arturowi Lipińskiemu, którzy wsparli mój wniosek w głosowaniu. Dziękuję również radnym, którzy wstrzymali się w głosowaniu, paniom Elżbiecie Chilarskiej i Renacie Gorczyńskiej oraz panu Wojciechowi Jesionowskiemu. Nie poparli mnie bym dołączył do komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, ale nie dołączyli do radnych, którzy z pozycji większości w ten sposób uniemożliwiają wykonywanie mandatu radnego, czy wręcz wykluczają  radnego z pracy komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Aby wykazać złą wolę w stosunku do mojej osoby, nierówne traktowanie spośród radnych, czy wręcz publiczny ostracyzm, jakiemu jestem poddawany, złożyłem wniosek by nie przyjmowano w skład komisji jednej z radnych z komitetu wyborczego pani burmistrz. Oczywiście sam również zagłosowałem przeciwko własnemu wnioskowi, gdyż w mojej ocenie nieprzyzwoitością, czy też  wręcz dyskryminacją byłoby ograniczanie radnemu możliwości realizowania jego praw wynikających z posiadania demokratycznego mandatu udzielonego przez mieszkańców naszego miasta. Ograniczenie możliwości realizowania mandatu któremukolwiek radnemu, jest wyrazem braku szacunku dla mieszkańców okręgu wyborczego, z którego został on wybrany, uznając, że ten mandat, który oni udzielili,  jest gorszy od pozostałych mandatów.

W trakcie sesji złożyłem interpelację, w której ponownie zadałem pytania o ogrodzony las po jednej stronie ulicy Lubelskiej i wycinkę drzew po drugiej stronie tej ulicy, a zainteresowanych mieszkańców odpowiedzią pani burmistrz odsyłam do strony BIP Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, zakładka Rada Miejska / Interpelacje i zapytania radnych.

W miesiącu październiku 2021 roku planuję spotkanie z mieszkańcami, ale szczegóły dotyczące miejsca i zasad korzystania z niego, są w trakcie ustalania. Po uzgodnieniu tych szczegółów wystosuję stosowne zaproszenie do mieszkańców Kudowy-Zdroju. Adam Frankowski.

 


STANOWISKO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OK


___*___

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia
Obywatelska Kudowa – OK

w sprawie działań Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2021 r.  dotyczącej nie przyjęcia Radnego Adama Frankowskiego do czynnego udziału w Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.

  Z wielkim smutkiem po raz kolejny przyjęliśmy stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nie przyjęcia Radnego Pana Adama Frankowskiego do Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej. (Stanowisko wcześniejsze o niedopuszczeniu Radnego wyraziliśmy w lutym http://obywatelskakudowa.pl/2021/02/14/gzk-20/).
Takie działania Rady,  bez wątpienia odnotowujemy, jako szkodliwe i demoralizujące praktyki gminne, które wprowadzają w życie wspólnoty złe obyczaje i pogarszają jakość pracy samorządu gminnego.

 Uniemożliwianie Radnemu, z innego komitetu wyborczego, czynnego dostępu do prac w Komisjach Rady – nie spotyka się z dobrym odbiorem. Radny Adam Frankowski zdaniem stowarzyszenia jest aktywnym radnym i wnosi do Samorządu dobre praktyki w oparciu o przejrzystość działań gminnych; wywiązuje się z obowiązków Radnego bardzo dobrze; ma wielkie doświadczenie samorządowe  i w kierowaniu zakładem pracy, co czyni takiego radnego potrzebnym i cennym w każdym samorządzie szczebla gminnego i wyższego, a zwłaszcza  w ważnych komisjach gospodarczych i ekonomicznych.

Bardzo żałujemy, że aktywność Radnego pana Adama Frankowskiego; Członka Zarządu Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa”-OK stała się przeszkodą do współpracy na rzecz naszego miasta. Niedopuszczenie Radnego do prac w Komisji umacnia tylko wadliwy kierunek życia społeczno-gospodarczego w gminie. Jako stowarzyszenie obywatelskie, zainteresowani jesteśmy jak najlepszą opinią Rady Miejskiej, jednak jest zrozumiałe, że odseparowanie kompetentnego radnego od ważnego głosu, jako członka Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej wzbudzić musi naszą krytykę i niepokój.  Przypominamy, że Stowarzyszenie OK jest od samego początku aktywne, niezależne, a wszelkie formy nacisku i wykluczenia – nie mogą stać się przeszkodą do aktywności naszych członków. Stowarzyszenie OK nieprzerwanie głosi ideę wspólnotowości w oparciu o budowę społeczeństwa obywatelskiego; promuje kulturę obywatelską i rzetelnie przedstawia fakty na swojej stronie Głos z Kudowy. 

Odmawianie Radnemu z KWW Głos Kudowy przynależności do Komisji – jest w naszej ocenie dyskryminujące i rażąco nieetyczne. Rada Miejska to nie niemy twór, który ma siedzieć i powtarzać ,,jestem za”, ale ciało kolegialne, które ma prowadzić merytoryczne spory w oparciu o  dostęp do informacji publicznej dla dobra naszej społeczności.
Stowarzyszenie nasze z wielką nadzieją witało obecną kadencję, ufając, że będzie ona lepsza od minionej, ale dzisiaj po tych trzech latach,  stwierdzić musimy, że brakuje w niej działań  autonomicznych, merytorycznych, a przede wszystkim wspólnotowych. Mówimy to z wielkim żalem i ubolewaniem, ale mamy nadzieję, że te dwa ostatnie lata, jakie pozostały do zakończenia obecnej kadencji zreflektują i pobudzą Radę do takiej działalności, za którą zostaną ocenieni przez swoich wyborców pozytywnie. Zwracamy się również do Rady Miejskiej z prośbą, by popatrzyła na Radnego Adama Frankowskiego, jako jednego z 15, a na  jego zapytania i wnioski – jak na wnioski mieszkańców naszej gminy, swoich wyborców. 
Podkreślamy stanowczo po raz kolejny, że w opinii społecznej Radny Adam Frankowski cieszy się zaufaniem, a demonstracyjne niedopuszczenie go do rzeczywistego wpływu w Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej uwalnia Radnego Adama Frankowskiego od odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe działania w kierowaniu gminą w sprawach gospodarczo ekonomicznych.
Zależy nam na tym, by życie społeczno-gospodarcze w gminie było przejrzyste i szło w stronę poszanowania dobra wspólnego. 

Stowarzyszenie Obywatelska Kudowa-OK życzy wszystkim Radnym mądrych, troskliwych wypowiedzi i podejmowania optymalnych decyzji w głosowaniu.

Zarząd stowarzyszenia
Obywatelska Kudowa-OK

 


KPO nr 3


___*___
Pogłębianie i czyszczenie Czermnicy

15 października 2021r.

KUDOWSKI PATROL OBYWATELSKI

Patrol Obywatelski zauważył  czyszczenie i pogłębianie rzeczki w Czermnej, czyli Czermnicy. Po wielu latach, od pamiętnej wielkiej powodzi w 1997r, dolny odcinek rzeczki, od dawnego sanatorium „Marzanka” aż do czeskiej Małej Czermnej został zamulony naniesionym przez wodę materiałem. Ostatni raz ta rzeczka była pogłębiana  po tamtej  powodzi i jej spłycenie stawało się coraz groźniejsze na wypadek  większych opadów. Klimat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, powodzie coraz częstsze , prace te są w sam raz na czasie.

 

 

Wykonawcą tych prac  na  w Czermnej jest Przedsiębiorstwo „Wody Polskie”, a nie gmina Kudowa. Urząd więc zaoszczędzi  finansowo na tych pracach.
Dobrze wykonuje je Firma „Ostroga” z Milicza. Mają oczyścić rzeczkę na długości ok. 1300 m.  Kilku robotników z potężną specjalistyczną koparką „Kaiser”  wykonuje te prace  szybko i dobrze. Pewnie doczekają się pochwały od władz  kudowskich, bo od mieszkańców już ją otrzymują, od  naszego Patrolu także. Brawo „Polskie  Wody” i „Ostroga”  z Milicza.

Kudowski  Patrol Obywatelski nr 3

 

 


  DOMOWE MUZEA XIV FORUM         


___*___
O sieci domowych muzeów
część 1

Zaczęło się w Kudowie w 2008 r.

         W 2006 r uległo likwidacji Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu i samorząd kudowski przejął terenowy oddział tego Muzeum, czyli skansen w Pstrążnej. Ówczesny Burmistrz kudowski inż. Czesław Kręcichwost miał problem, ponieważ organizator i kierownik tego oddziału dr Euzebiusz Gil był w złym stanie zdrowia, nie chciał kontynuować swojej pracy, przeszedł na emeryturę. Burmistrz Kręcichwost zaproponował to stanowisko panu Bronisławowi MJ Kamińskiemu, który akurat przeszedł na emeryturę jako dyrektor Zespołu Rehabilitacyjnego dla Dzieci „Czermna-Bukowina”, znał zasady opieki nad zabytkami, interesował się historią i muzealnictwem, a dla dobrego zorganizowania tej instytucji podjął podyplomowe studia muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007r , w rozmowie telefonicznej, dzwoniący pan z Międzylesia poinformował pana Bronisława, że znalazł na strychu, pomiędzy podłogami, szatkownicę do kapusty  z 1864r i zaproponował, by skansen to kupił. Pan Bronisław poinformował, że skansen nie skupuje zabytków i zaproponował dzwoniącemu, by gromadził przedmioty zabytkowe, a skansen je wystawi,  co doda chwały takiemu zbieraczowi staroci. Ta rozmowa miała ważne konsekwencje: pan Bronisław zaczął objeżdżać wioski Pogórza Sudeckiego i Dolnego Śląska w poszukiwaniu, jakie przedmioty zabytkowe mogą być na wsi, w jakim są stanie, w jaki sposób je dokumentować, zapisać, gdzie je wystawiać, jak ratować to dziedzictwo kulturowe. Działania te zaczął w 2008 r, prywatne kolekcje nazwano „Muzea Domowe” i już w 2008 r. zwołał do Muzeum na Pstrążnej Pierwsze Forum Domowych Muzeów, na które przybyło 10 społecznych kolekcjonerów. Od samych początków tych poszukiwań, pan Bronisław nawiązał kontakt z dr Ryszardem Gładkiewiczem, Przewodniczącym Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, by tym poszukiwaniom zabytków nadać patronat naukowy. Otrzymał więcej niż się spodziewał: dr Gładkiewicz pozyskał dla tych działań wybitnych naukowców z polskich i czeskich uniwersytetów, bardzo poparł te poszukiwania prof.dr Rudolf Żaczek Rektor Uniwersytetu w Opavie, który odwiedził  Muzeum na Pstrążnej, przybyła prof.dr Irena Korbielażova z Czech, prof. dr Stefan Bednarek z Wrocławia, przybyli naukowcy z Katowic, Krakowa i Opola. Inicjatywa promieniowała: domowe muzea pojawiły się w Czechach, potem na Słowacji i na Ukrainie. Jedno z muzeów domowych znalazło się  w bezpośrednim sąsiedztwie  kudowskiego  Parku Zdrojowego: to budząca wielkie zainteresowanie otwarta, dobrze prezentowana, kolekcja zabytków w Smażalni Pstrąga u Jasińskich. 

            Sieć domowych muzeów zaczęła się w Kudowie w 2008r. kilkoma kolekcjami, a w roku 2021 ma już 179 muzeów domowych. O rozwoju sieci ciąg dalszy w następnych wydaniach  naszej strony (Red).

Kolekcja zabytków – Muzeum Domowe u Państwa Jasińskich, w Smażalni Ryb koło Stawu w Parku Zdrojowym.

 


TRADYCJE W PSTRĄŻNEJ


___*___
Ważne wydarzenia w Kościele Ewangelicko – Reformowanym w Pstrążnej

Wioleta Suzańska

Kościół ewangelicki w Pstrążnej, mimo małej liczebności wiernych tętni życiem. W tym roku, oprócz cyklicznych nabożeństw, miały miejsce ważne wydarzenia, o których chciałabym napisać. Przede wszystkim odbyły się trzy koncerty organowe. Jeden z nich poświęcony był pani Evie Pumrowej, która zmarła w lutym 2021 roku. Następny koncert odbył się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Ziemi Kłodzkiej organizowany przez Stowarzyszenie Concertare.

Na organach grała pani Marta Benk wraz z córką. Pani Marta jest doktorem muzykologii, magistrem sztuki muzycznej i laureatką wielu nagród w dziedzinie muzyki. Kolejnym wydarzeniem był koncert w ramach XXV Kłodzko – Orlickiego Festiwalu Muzyki Organowej, podczas którego swój kunszt zaprezentował organista z Czech Vaclav Uhliř, organolog i pedagog muzyczny, a także Hana Medkova – sopranistka. Patronatem tego festiwalu była Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój Aneta Potoczna.

Konfirmacja Szymona Suzańskiego

Niewątpliwie ważnym zdarzeniem w historii kościoła w Pstrążnej był ślub, o którym pisałam w poprzednim artykule, a także konfirmacja mojego syna Szymona Suzańskiego.

W obecnych czasach akt konfirmacji w kościele w Pstrążnej jest wydarzeniem bardzo rzadkim. Wynika to z małej liczebności ewangelików. Chciałabym państwu przybliżyć znaczenie tej  ważnej uroczystości.

Czym jest konfirmacja?

Słowo „konfirmacja” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza potwierdzenie oraz umocnienie. Konfirmacja jest odpowiednikiem komunii i bierzmowania, sakramentów Kościoła katolickiego. W kościołach protestanckich  nie jest sakramentem, lecz przejętym z dawnej tradycji kościelnej aktem, który ma biblijne uzasadnienie w praktykowanym przez apostołów nakładaniu rąk na ochrzczonych. Akt ten ma bardzo duże znaczenie w życiu młodego człowieka, bowiem jest potwierdzeniem dojrzałości chrześcijańskiej. Nie bez celu młodzież przystępuje do konfirmacji z pełną świadomością i staje się chrześcijanami z przekonania, wyznaje publicznie swoją wiarę i potwierdza przymierze z Bogiem zawarte przez chrzest. Oprócz przyjmowanych lekcji religii, młody człowiek dodatkowo przygotowywany jest przez pastora w celu głębszego zrozumienia zasad wiary, innych kierunków wyznaniowych, a przede wszystkim samodzielnego poczucia bycia dobrym chrześcijaninem. Akt konfirmacji odbywa się podczas nabożeństwa, w trakcie którego młody człowiek w obecności wiernych, wyznaje wiarę, po czym składa obietnicę jej zachowania, ślubuje wierność Zbawicielowi, a także konsekwentne trwanie we wspólnocie kościelnej. Wydarzenie to nie jest zwykłą ceremonią, lecz obietnicą składaną wobec Boga, polegającą na zrozumieniu posłuszeństwa, pokory i karności wobec Słowa Bożego. W wyniku tego konfirmant zostaje przyjęty w poczt samodzielnych członków Kościoła i otrzymuje prawo uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej.

 


Dnia 18.07.2021 r.
podczas niedzielnego nabożeństwa został konfirmowany mój syn Szymon.


Uroczystość prowadził pastor i administrator parafii w Pstrążnej Krzysztof Michałek  Góral.
Wydarzenie to było głębokim przeżyciem dla Szymona, jako jedynego konfirmanta w małej parafii pstrążniańskiej, a także dla nas rodziców i bliskich. 

 

 

Koncert poświęcony pani Evie Pumrovej

Kim była pani Eva Pumrova? 

Pochodziła z Hradce Kralove, ale będąc na emeryturze zamieszkała w pobliskiej czeskiej miejscowości Mala Čermna. Amatorsko zajmowała się badaniem historii Zakątka Czeskiego. Jej poświęcenie, skrupulatność, bezinteresowność, pracowitość sięgała zenitu, co ostatecznie zaowocowało wydaniem książki o historii Male Čermne. Następnie pracowała nad publikacją o Pstrążnej. Jednak wycieńczająca choroba nie pozwoliła jej zakończyć tej książki. W końcowym etapie swojego życia wypowiedziała następujące słowa „Żałuję najbardziej tego, że książkę o Pstrążnej nie wydam. Jestem to winna wielu ludziom, którym to obiecałam”. Poza tym zajmowała się organizowaniem wystaw poświęconych historii Zakątka Czeskiego, a także zainicjowała koncerty w kościele w Pstrążnej. 

Poznanie pani Evy było dla mnie niesamowitym przeżyciem. Jej determinacja w dążeniu do celu, samodyscyplina, systematyczność w pracy, a także wymagania wobec siebie i innych dały mi dużo do myślenia, a przede wszystkim zmobilizowały do działania. Stąd też pojawiły się moje wcześniejsze artykuły. Nadal organizowane są koncerty w kościele w Pstrążnej. „Zaszczepiła” mnie swoją pasją, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Kiedy spotykałyśmy się często sugerowała, aby nadal kontynuować organizowanie koncertów. Wszyscy, którzy znali panią Evę wiedzieli, że poświęcała się swojej pracy bezgranicznie. Muzyka organowa napełniała jej duszę, dlatego zawsze podkreślała, że kiedy przegra walkę z rakiem pragnie, aby jeden koncert poświęcony był dla niej.

Krzysztof Chilarski wspomina panią Evę


Synowie pani Pumrovej spełnili jej życzenie i
11.09.2021 r. zorganizowali koncert w kościele w Pstrążnej, który był jednocześnie okazją do pożegnania się z panią Evą. W ten dzień kościół zapełnił się po brzegi.

Podczas uroczystości wspominali panią Evę Ladislav Hladky – przyjaciel i współautor książki o Małej Czermnej oraz Krzysztof Chilarski – etnograf pracujący w Skansenie w Pstrążnej.

Pozdrawiam wszystkich Czytelników
Wioleta Suzańska

 

 


TROSZCZMY SIĘ O SZACUNEK


___*___
SZACUNEK  NARODU

Bronisław MJ Kamiński

Otrzymałem  z zagranicy  tekst opublikowany w internecie  o pożegnaniu Angeli Merkel. Jest poniżej. Warto przeczytać ten tekst i nad nim głęboko się zastanowić.

My, Polacy najczęściej mówimy o narodzie niemieckim w kontekście II wojny światowej, a jak mówimy, to Niemcy dobrze wiedzą, nie musimy tego powtarzać w chwili odejścia z rządu  ich wybitnego przywódcy pani Angeli Merkel.  To , jak ten naród żegna swojego Kanclerza i wyraża mu wielką wdzięczność może nas zastanowić, a nawet poruszyć, zwłaszcza, że mamy o pani Angeli Merkel dobre zdanie. Prof.Bogdan Sujak- wybitny fizyk mieszkający na Pstrążnej –  mówił ,że przed laty  poinformowano go, iż  w grupie niemieckich  fizyków przebywała kiedyś krótko  w Hotelu St. George w Kudowie Zdroju młoda wtedy pani fizyk Angela Merkel, jeszcze u nas nieznana jako polityk. Sympatyczny ślad w takiej chwili. Przeczytajmy , jak w Niemczech ją żegnano, gdy odchodziła z najwyższego stanowiska państwowego. To nie jest pożegnanie, to jest wielkie podziękowanie od narodu  Powinien to być  dobry przykład  dla dzisiejszego  świata , i dla nas, Polaków. Bronisław MJ Kamiński. 

 

NIEMCY POŻEGNALI ANGELĘ MERKEL

Z sześcioma minutowymi brawami, na  ulicach, balkonach, w oknach, cały kraj oklaskiwał przez 6 minut – spektakularny przykład przywódcy i obrony ludzkości, kapelusze!

Niemcy wybrali ją, aby nimi kierowała, a ona przez 18 lat prowadziła 80 milionów Niemców z umiejętnościami, oddaniem i szczerością. Nie powiedziała żadnych bzdur. Nie pojawiła się w alejkach Berlina, aby zostać fotografowana. Została nazwana ′′ Damą świata ′′ i została opisana jako równowartość sześciu milionów ludzi.

Przez te osiemnaście lat kierowania władzą w swoim kraju, nie odnotowano żadnych naruszeń. Nie przydzieliła nikogo ze swoich bliskich na stanowisko rządowe. Nie twierdziła, że jest twórcą chwały. Nie dostała w zamian milionów dolarów, nikt nie oklaskiwał jej występów, lnie otrzymała kart i obietnic, nie walczyła z tymi, którzy ją poprzedzili.

Merkel opuściła stanowisko kierownicze partii i oddała go tym, którzy po niej nastąpią, a Niemcy i jej niemiecki naród są w najlepszych warunkach.

Reakcja Niemców była bezprecedensowa w historii kraju. Cała ludność wyszła na balkony z domów i oklaskała ją spontanicznie przez 6 kolejnych minut. Owacje na stojąco w całym kraju.

Niemcy pożegnały się ze swoim szefem, chemikiem fizykiem, który nie skusił się na modę ani światła i nie kupił prywatnych nieruchomości,samochodów, jachtów i samolotów, wiedząc, że pochodzi ze starej NRD.

Opuściła stanowisko po zostawieniu Niemiec na szczycie. Odeszła. I ani ona ani jej bliscy nie chcieli więcej. Osiemnaście lat i nigdy nie zmieniła swojej szafy. Niech Bóg będzie nad tym cichym przywódcą.

Na konferencji prasowej dziennikarka zapytała Merkel: Zauważyliśmy, że nosisz ten sam garnitur, nie masz innego? Odpowiedziała: ′′ Jestem pracownikiem rządu, nie modelką ′′

Na kolejnej konferencji prasowej zapytali ją: Czy macie sprzątaczki, które sprzątają wasz dom, przygotowują posiłki itp.? Jej odpowiedź brzmiała: ′′ Nie, nie mam sług, bo nie  potrzebuję tego. Razem z mężem wykonujemy tę pracę w domu codziennie.

Następnie inny dziennikarz zapytał: Kto pierze ubrania, ty czy twój mąż? Jej odpowiedź: ′′ Zostawiam ubrania, a mój mąż pierze w pralce i zazwyczaj jest to noc, na szczęście ściana oddzielająca nasze mieszkanie od sąsiadów jest gruba. Powiedziała im: ′′ Spodziewałem się, że zapytacie mnie o sukcesy i porażki naszej pracy w rządzie??”

Pani Merkel mieszka w normalnym mieszkaniu jak każdy inny obywatel. ′′ Mieszkała w tym mieszkaniu, zanim została wybrana kanclerzem Niemiec. Nie zostawiła go ani nie posiadała willi, służących, basenów, ogrodów.”

Merkel, była kanclerz Niemiec, największa gospodarka w Europie!!  Udostępniajcie, aby oświecić i edukować naszych ludzi.

 


Pacta sunt servanda


___*___
Demonstracje w ochronie Unii Europejskiej

 

W niedzielę 10 października 2021 r. ulice polskich miast pokryte zostały tłumami ludzi skandującymi w obronie umów międzynarodowych, jakie podpisane zostały przez Polskę na mocy przystąpienia do Unii Europejskiej.
Będąc we Wrocławiu w późnych godzinach popołudniowych natknęliśmy się na rzeszę ludzi zgromadzonych na wrocławskim Placu Solnym. Przemawiający przedstawiali korzyści, jakie wynikają z przynależności do Unii, jako jednej, wielkiej Wspólnoty; apelowali o przestrzeganie umów międzynarodowych i wyrażali obawy przed wyjściem Polski z Unii Europejskiej.


Oto niektóre z haseł:

 

 


TWÓRCZOŚĆ


___*___
Twórczość pandemiczna

 

***
Krystyna Rygielska

Kudowskie kaczuszki

 

Idą gęsiego, chociaż to kaczuszki
mama i jej dzieci
pilnują się dzielni,
drobią nóżkami
liczą, kto jest trzeci..
Nie bój się,
mówi siostra do braciszka
idziemy przecież za mamą,
mama nigdy nas nie skrzywdzi
kocha nas przecież tak samo.
Przechodzą przez rzeczkę, 
woda ich ochłodzi,
sprawnie zgrabnie,
woda płytka
tak się w wodzie brodzi.
Mama już na drugim brzegu, 
spogląda na swoje dzieci,
 są już wszystkie, 
ukochane,
każdy krok ich śledzi.
Nagle dziatki krzyk podniosły, 
zobaczyły kaczki,
 jakie śliczne,
jakie grzeczne
idą nieboraczki.
Jak przechodzą dziarskim krokiem, 
mamo, popatrz proszę, 
jest ich osiem, nic nie krzyczą
a co  dzieci?
Ich krzyków nie znoszę.

 

Wszystkim pracownikom oświaty składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, niech uczniowie wykażą Wam największą wdzięczność????

 Krystyna Rygielska

 

 

***
Oczekiwanie ….
Helena Midor zd. Gałaszewska

 

Smutek przysiadł na gałęziach

Wiatr z szelestem
strąca barwne liście
Porywa i zamiata
w zaciszne miejsca

Jest ekspertem w tej dziedzinie
Szarość dni daje znaki,
ukazuje:
gdzie się kończy,
a kiedy się zaczyna….

Nie wskrzesi nikt
biegu przemijania

Trzeba czekać….
na cud
ponownego wzrostu,
kwitnienia,
śpiewu ptaków,
kiedy jabłka będą dojrzewać,
a ziarna  dadzą nowy plon.

 

Każdy rodzący się dzień, to skarb,
a przemijanie boli….

 

 

_______________________________

TO JEST STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA OBYWATELSKA KUDOWA 
ZAWIERA INFORMACJE I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ  STOWARZYSZENIA
ZGODNIE Z REGULAMINEM STOWARZYSZENIA I UKAZUJE SIĘ NIEREGULARNIE.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”- OK
Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 11a
mail: marta.midor.burak@gmail.com
tel: 793030702

___________________________________