Czy Kudowa zostanie

 

                                  turystycznym  skansenem?

 

   Dnia 13 kwietnia br. przeczytałem na portalu społecznościowym „Doba.pl” artykuł pt. „27 mln zł na drogi w powiecie kłodzkim!Z tego artykułu dowiedziałem się, że Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska przyznał dla powiatu kłodzkiego dofinansowanie na transgraniczne inwestycje drogowe w wysokości 27 mln zł.
Ponad 6.5 mln euro zostanie przeznaczone w latach 2017- 2019 na remonty i modernizacje dróg w gminach:
Radków, Duszniki- Zdrój, Szczytna, Bystrzyca Kłodzka, Stronie Śląskie. Jak z tej informacji wynika, to w projekcie uczestniczą wszystkie gminy z pogranicza polsko – czeskiego, za wyjątkiem gminy Kudowa – Zdrój!!! W ramach tego projektu zmodernizowane będzie 12,5 km drogi na trasie Karłów – Łężyce- Szczytna – Duszniki -Zdrój.  Można założyć, że po zakończeniu  modernizacji tej drogi, turyści z kraju kierować będą się tą drogą do Karłowa i Błędnych Skał, omijając Kudowę. Z usług turystycznych będą korzystać w Szczytnej lub Dusznikach – Zdroju.

Wcześniej z tego portalu dowiedziałem się, że Gmina Miejska Kłodzko pozyskała ponad 1,8 mln zł na realizację projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczonego powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka”. Jest to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Można? Jak się okazuje można.
Dla przyszłości Kudowy niezbędna jest obwodnica biegnąca od strony Jeleniowa w kierunku Karłowa. O tej obwodnicy mówi się chyba z 40 lat i praktycznie nic się nie dzieje w tym temacie.

A teraz zobaczmy, jakie ma plany Samorząd Kudowy – Zdroju w zakresie wykorzystania funduszy unijnych w latach 2017 – 2020 („Przegląd Kudowski” Nr 2/2/2017). Tytuł artykułu „Rozwiązał się worek z projektami”. Czyli dotyczy to projektów, które będą realizowane w przyszłości. Artykuł rozpoczyna się od stwierdzenia, że „Takiej ilości wniosków o fundusze zewnętrzne, w tym środki unijne, w historii miasta jeszcze nie było” . Łączna wartość tych wniosków przekracza 15 mln zł . Jednakże realizacja tych wszystkich projektów uzależniona jest od tego, czy będą one współfinansowane. A jak nie będą? Przejdźmy zatem do szumnie ogłoszonych projektów:
1.Projekt Agua Mineralis dotyczy dokonania zmian na lepsze w obrębie stawu zdrojowego. Wartość projektu 500.000 €. Projekt oczywiście zasadny. Wspomnę tylko, że Czesi w ramach tego samego projektu budują małe uzdrowisko w Nachodzie w rejonie Beloves za 20 mln Kćs.
2. „Rowerostrada przez Słone do Czech” /Przegląd Kudowski (1/1)/ Koszt około 600.000 €. Pomysł zasadny. Przebieg trasy rowerowej – sprawa dyskusyjna. Według autorki/autora (który podpisuje się –abc- może jest pracownikiem sieci handlowej- abc), hitem trasy będą 4 przystanki rowerowe pod wiatami! Moim zdaniem z tym hitem to przesada, ponieważ ścieżki rowerowe służą do jeżdżenia rowerami po nich (tak a propos) i na tak krótkim odcinku wystarczy tylko jeden przystanek pod wiatą. W Kudowie na dzień dzisiejszy istnieją tylko fragmenty ścieżek. Brak jest całej ścieżki. A w artykule tym Pan Burmistrz wypowiada się na temat nowej inwestycji w następujący sposób: cytuję „ – Ścieżka weźmie swój początek przy starym młynie i poprzez kładkę poprowadzi do ulicy Nad Potokiem– obrazuje burmistrz Piotr Maziarz- Później rowerzyści skierują się trasą ku granicy państwa”.  Z tej wypowiedzi wynika wniosek, że znowu zostanie zbudowany tylko fragment ścieżki rowerowej?
3. „ Talenty dla firm w czesko – polskim pograniczu” Koszt 17.000 €
Projekt dyskusyjny. Ciekawe o jakie talenty chodzi?
4. „ Czas na Seniora”. Koszt 23.500 €. Projekt dyskusyjny. Czy nie będzie racjonalniej przystąpić do programu „ Senior – WIGOR” gdzie samorząd może otrzymać wsparcie finansowe dla Dziennego Domu Pobytu lub klubu „ Senior- WIGOR”?
5.    Nauka języka czeskiego za 20.000 €. dla urzędników. Sprawa dyskusyjna. Ciekawe ilu urzędników nauczy się jęz. czeskiego ?
6.    Zakup pojazdu specjalistycznego „ Chemika” w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego i chemicznego. Koszt 295.000 €. Koszty utrzymania takiego pojazdu są bardzo wysokie. Moim zdaniem sens zakupu takiego pojazdu jest bardzo dyskusyjny.
W związku z moimi wątpliwościami, mam kilka pytań?
Jestem ciekawy , czy taki samochód posiadają strażacy w Nachodzie?
Czy była przeprowadzona analiza co do ilości przejeżdżających pojazdów z niebezpiecznym ładunkiem chemicznym?
Chciałbym zwrócić także uwagę na to, że samochody z niebezpiecznym ładunkiem mają wyznaczane trasy przejazdu i tylko tymi wyznaczonymi drogami mogą się poruszać. Czy takie trasy przebiegają przez teren gminy ?

Wypadało by podsumować te wszystkie projekty.
Łączna wartość opisanych projektów wynosi 1.455.500 €. X 4,25 ( kurs) = 6.185.875 zł. Maksymalnie można otrzymać 85 % zwrotu z kwoty zainwestowanej, to jest 5.257.993 zł. Łącznie daje to nam kwotę 11.443.868 zł. Oczywiście pod warunkiem, że z wszystkich projektów otrzymamy zwrot w wysokości 85 % kwoty zainwestowanej.
Lokalne programy rewitalizacji obszaru Starego Zdroju i Nowego Zdroju mają wartość po 2,8 mln zł – łącznie 5.6 mln. W artykule jest mowa o wartości projektów. Ale nic się nie mówi na temat środków finansowych na realizacje tych projektów. Skoro na dzień dzisiejszy nie ma zapewnionych środków finansowych, to nasuwa się pytanie, czy projekty te będą realizowane? Są niezbędne dla Kudowy. A opierając się na wypowiedzi Pana Piotra Maziarza, cytuję : „ – Niezależnie od tego liczymy na pozytywną ocenę dla naszych propozycji odnośnie poznawczych i rekreacyjnych wędrówek po mieście europejskim Kudowa – Zdrój – Nachod czy edukacyjnych warsztatów „ Od mąki do chleba” w skansenie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej” – mam duże obawy, graniczące z pewnością, że te skromne środki, które ewentualnie otrzymamy, to częściowo „ przejemy” i pozostanie po nich tylko wspomnienie. A przyszłość Kudowy mogą uratować inwestycje w takich tematach, jak: obwodnica drogowa, czyste powietrze, lokalne programy rewitalizacji, ścieżki rowerowe, parkingi, końcowy przystanek autobusowy, itp. Świat zmienia się szybko, turyści i kuracjusze mają co raz większe wymagania, a konkurencja nie śpi !
Intencją tego artykułu jest tylko i wyłącznie troska o przyszłość Naszego Miasta.

Henryk Cholawski
Obywatelska Kudowa”