Konsultacje społeczne w sprawie ul. Buczka

9 marzec 2017r.

Streszczenie artykułu:


1.  Działania  Radnych i Rady Miejskiej zmierzające w kierunku potrzeby zorganizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. Buczka. Wniosek w tej sprawie złożyła  do Burmistrza  w imieniu Radnych Przewodnicząca RM 12.X.217 r, lecz wniosek ten  został pominięty.
2.  Wyjaśnienie:  celu, wnioskodawców oraz podmiotu odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

3. Inicjatywa 3S prawidłową reakcją obywatelską wpisaną w działalność statutową.

                                     KONSULTACJE SPOŁECZNE
                                           w Kudowie-Zdroju
                  na tle kontrowersji wokół zmiany nazw ulic

   W związku z kontrowersjami dotyczącymi  zmiany nazw ulic w Kudowie-Zdroju oraz dziwnymi praktykami – konkretnie  przerzucaniem odpowiedzialności za przeprowadzenie konsultacji społecznych tzn:  kto powinien być podmiotem odpowiedzialnym, a kto nie powinien nim być….; kto inicjuje, tj. występuje z wnioskiem o przygotowanie konsultacji społecznych, a kto nie…; kto chciał pomóc – a nie powinien pomagać, bo przeszkadza…i lepiej żeby nikt nic nie robił….; kto zainicjował, a kto nie chciał podjąć inicjatywy, etc, etc. –  postanowiłam napisać słów kilka.

                                                              Październik 2016r.
                          Wspólne Komisje Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju
                                Wniosek w sprawie konsultacji społecznych

 7 października 2016r. – Radni na posiedzeniu wspólnym wszystkich Komisji RM –  zostali powiadomieni w obecności Pani Wiceburmistrz oraz Sekretarza gminnego o ustawie dekomunizacyjnej i obowiązku ciążącym na Radzie Miejskiej związanym ze zmianą nazwy ul. M. Buczka oraz tym, oraz że musi to nastąpić w postaci podjęcia uchwały.  Już na wstępie wywołało to burzliwe dyskusje na komisji.   M.in ja wyraziłam stanowisko, że nie wyobrażam sobie byśmy zadecydowali za mieszkańców i dlatego w szczególności mieszkańcy ulicy Buczka powinni wypowiedzieć się na  temat jakiej nazwy oczekują.  Zawnioskowałam o konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych. Część radnych była takiego samego zdania.
Wniosek Radnych został złożony.
Dnia 12 października Przewodnicząca Rady złożyła formalny wniosek w tej sprawie na ręce Burmistrza. W odpowiedzi Burmistrz powiadomił, że takie konsultacje odbędą się początkiem 2017r.
  Burmistrz i Rada jako władze samorządowe reprezentują interes wspólnoty, czyli mieszkańców.
Są wybrani w demokratycznych wyborach i mają z tego tytułu mandat do pełnienia tej funkcji.
Trudno byłoby więc wyłączyć mieszkańców od udziału obywateli w sprawowaniu władzy; od współdecydowania w tak istotnej kwestii,  jaką jest zmiana nazwy ulicy przy której mieszkają członkowie naszej wspólnoty. Toteż uznałam, że nie mogę brać na siebie takiego ciężaru, by pominąć zdanie tych, którzy nas wybrali i to oni powinni  w szczególności wypowiedzieć się na temat nazwy ulicy, z którą przyjdzie im się utożsamiać przez kolejne lata.
Konsultacje to tylko jedna z form współuczestnictwa mieszkańców w samorządzie gminnym (zob. mój artykuł z lutego 2015r).

                          Dlaczego teraz winą obarcza się Radę Miejską?

Jak wspomniałam z  wnioskiem w sprawie konieczności przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian ulic wystąpiła w imieniu Radnych Przewodnicząca Rady Miejskiej  12 października 2016r.
Nie można przerzucać teraz ciężaru organizacyjno-przygotowawczego za konsultacje na Radę, a obecnie w tym kierunku się zmierza.  Wiadomym jest, że to organ wykonawczy (burmistrz) realizuje/wykonuje  wnioski/postanowienia Radnych i przygotowuje odpowiednie uchwały przy pomocy merytorycznych jednostek w porozumieniu z Radą.
Rada nie posiada jednostek organizacyjnych – całej struktury administracyjno-prawnej w Urzędzie Miejskim i wiadomym jest, że to Burmistrz ,,zleca” poszczególnym jednostkom w UM przygotowanie i realizację wniosków/uchwał Rady.
A taki wniosek został złożony w październiku 2016r.  Burmistrz poinformował, że takie konsultacje odbędą się początkiem 2017r.

                   Jak to jest z tymi konsultacjami i kto za nie odpowiada
                                              na przykładzie nowoczesnych gmin


  Ogólnie w praktykach gminnych, które zmierzają w kierunku partycypacji mieszkańców, tj. włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne przyjmuje się, że ,,punktem wyjścia dla podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego, którym w okolicznościach sprawy jest wójt, burmistrz, prezydent) jest świadomość celu danej inicjatywy. Celem zaś konsultacji społecznych jest przede wszystkim poznanie opinii uczestników konsultacji na temat przedmiotu konsultacji społecznych, a także informowanie o planowanych działaniach danej jednostki samorząduterytorialnego”(zob.www.miescisko.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id…bar…)
Konsultacje powinny być zapisane w formie uchwały rady gminy, a uszczegółowić je można w zarządzeniu organu wykonawczego (burmistrza).

  Władze samorządowe ponoszą szczególną odpowiedzialność za stan i rozwój wspólnoty.
Tym samym to one są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za inicjowanie konsultacji społecznych i taką organizację procesu decyzyjnego, aby było możliwe szerokie i efektywne wykorzystanie konsultacji.
Inicjatorem konsultacji społecznych mogą i powinny być zarówno organy stanowiące (rada gminy lub miasta, rada powiatu), jak i wykonawcze samorządu (wójt, burmistrz lub prezydent).  Ponadto możliwość złożenia wniosku o konsultacje należy stworzyć także samym mieszkańcom, ich przedstawicielom i ciałom doradczym.
    Konsultacje powinny mieć swego koordynatora – gospodarza. Przyjmuje się, że powinien być to ktoś, kto pełni istotne funkcje decyzyjne. Gospodarz konsultacji powinien angażować w proces konsultacji podległą mu administrację; może on również wyznaczyć koordynatora procesu konsultacji.

                                                       A czas uciekał….
                                                     14 Luty 2017r.
                   Inicjatywa 3S – Trzech Stowarzyszeń Obywatelskich

   W związku z brakiem realizacji wniosku/inicjatywy uchwałodawczej z 12 października oraz braku działań w tym względzie –  3S postanowiły pomóc Mieszkańcom ul Buczka i zwróciły się do nich z ankietą informacyjno-badawczą w tej sprawie, jednocześnie zapytując jaka nazwa ulicy byłaby najbardziej pożądana przez mieszkańców, którzy zamieszkują tą okolicę.  
Stowarzyszenia komisyjnie przeliczyły głosy, sporządziły na miejscu protokół i przesłały na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza, by zapoznali się z wynikami badania oraz, by głos mieszkańców został wzięty pod uwagę przy podjęciu uchwały w tej sprawie.
86%  ankietowanych  – wybrało nazwę ul. POGODNA.
Ankieta była jawna i obiektywna.


                                                       28 lutego 2017r.
                                         ,,nieformalne konsultacje”
                                  propozycja ankiety anonimowej

   Po inicjatywie badawczej 3S – Burmistrz podjął   inicjatywę tzw. konsultacji z mieszkańcami.
Umocowaniem prawnym do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, jak wiemy – jest uchwała Rady Miejskiej. Przypominam, że 12 października 2017 r. pojawił się wniosek o potrzebie zorganizowania konsultacji społecznych w sprawie zmian nazw ulic, a zatem wiadomym jest, że powinna zostać przygotowana uchwała w tej sprawie.
Taka uchwała nie została przygotowana i dopóki nie będzie przygotowana przez pracownika UM merytorycznie odpowiedzialnego za jej opracowanie, a następnie uchwalona przez Radę  Miejską – nikt nie ma prawa rozpoczynać konsultacji społecznych.  Zatem wszelkie inicjatywy konsultacyjne organów samorządowych – są nieformalne, gdyż nie mają umocowania w postaci uchwały.
Padają obecnie zarzuty  w kierunku 3S  (m.in na seji RM w dniu 6 marca), że działania TRZECH STOWARZYSZEŃ – są nieformalne; że nie miały prawa pomóc mieszkańcom w postaci jawnej ankiety, bo narusza ona dane osobowe itp. Tego typu insynuacje padały pomimo, że Stowarzyszenia mają wpisane w swoich statutach działania obywatelskie polegające na diagnozach społecznych, analizach i badaniach opinii społecznych, jak również zamieściły w ankiecie klauzulę (wyrażam/nie wyrażam zgody na potrzeby diagnozy…), zaplombowały i zdeponowały urnę itd, a zatem ich działania są jak najbardziej formalne, bo umocowane w statutach.  
Wygląda teraz na to,  że Ci którzy podważają taką inicjatywę obywatelską są przeciwnikami działań obywatelskich i jawnych, a jednocześnie zwolennikami bierności. Każdy zdrowo myślący powinien wspierać inicjatywy obywatelskie, nie zaś krytykować. Na nieformalnych konsultacjach Burmistrza również posłużono się listą z danymi osobowymi i 3S nie ma o to żadnych zastrzeżeń; wspieramy wręcz i cenimy sobie wszelkie przejawy jawności, która daje szacunek i zaufanie.
  Żałujemy jedynie, że ankiety przygotowane przez Burmistrza są ANONIMOWE, co innego gdyby były przeprowadzone referendalne praktyki z odhaczeniem osoby głosującego, który wrzuca swój głos za poświadczeniem odbioru 1 szt. ankiety. /GK/.