Wniosek o upublicznianie umów gminnych poprzez wprowadzenie zakładki w BIP – publ.rejestr umów

Kudowa-Zdrój, 19. 03. 2016 r.

Marta Midor-Burak
Radna RM
w Kudowie-Zdroju

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta

                                                                                                                     w Kudowie-Zdroju

                                                                                                                      Pan Piotr Maziarz

                                                 

                                                                              Wniosek 

Szanowny Panie Burmistrzu,

powołując się na zasadę jawności, w oparciu o którą działają organy samorządów gminnych oraz na Pański program wyborczy hołdujący przejrzystości  finansów publicznych, a także na praktyki stosowane w innych gminach i argumentację w tym względzie, zwracam się z wnioskiem o upublicznianie umów zawieranych przez naszą gminę poprzez wprowadzenie zakładki publicznego rejestru umów na stronie internetowej Kudowy-Zdroju w  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                       Uzasadnienie

Publiczny rejestr umów  funkcjonuje od dłuższego czasu  na stronie internetowej Gminy Miasta Szczecin  w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp  i stał się w opinii mieszkańców ważnym źródłem informacji o wydatkach publicznych.
Wnoszę, byśmy poszli  tym śladem, bo  taki rejestr publiczny  poprawia transparentność działalności urzędu, która jest tak ważna dla wspólnoty samorządowej.
Rejestr taki powinien zawierać  informację dotyczącą  wartości umów zawieranych przez gminę , ich przedmiot oraz nazwę podmiotów gospodarczych (w tym osób fizycznych)  wykonujących zlecenia na rzecz miasta.     Powołam tutaj  przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z którym, w rozumieniu ustawy ,,za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”.  A zatem nie będzie potrzeby utajniania nazwisk zleceniobiorców, bowiem Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 8 listopada 2012 r. (sygn. I CSK 190/2012) stwierdził, że : „ujawnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego imienia i nazwiska osoby, która zawarła z nią umowę cywilnoprawną, nie narusza prawa do prywatności tej osoby, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)”.
 W swojej decyzji Sąd Najwyższy stwierdził także, że:

  • „Do prywatnej sfery życia zalicza się przede wszystkim zdarzenia i okoliczności tworzące sferę życia osobistego i rodzinnego. Szczególny charakter tej dziedziny życia człowieka uzasadnia udzielenie jej silnej ochrony prawnej. Nie znaczy to, by każda informacja dotycząca określonej osoby była informacją z dziedziny jej życia osobistego. Reżim ochrony prawa do prywatności i reżim ochrony danych osobowych są wobec siebie niezależne…”,
  • „W konsekwencji należy zatem przyjąć, że ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.d.i.p”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 30 października 2014r. (sygn. II SA/Sz 502/14)   podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy i sądownictwo administracyjne, że osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotem publicznym, jednostkami samorządu terytorialnego muszą się liczyć z tym, że ich dane osobowe imiona i nazwiska nie będą anonimowe i ujawnienie tych nazwisk i imion nie będzie naruszało prawa do prywatności tych osób w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku  z dnia 11 września 2012 r. stwierdził, że:  zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacja może dotyczyć sprawy publicznej, nie tylko wtedy, gdy została wytworzona przez podmioty wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy, ale również wtedy, gdy odnosi się do nich w zakresie wykonywanych przez nie zadań publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym. Dlatego informacją publiczną jest też treść umów cywilnoprawnych dotyczących majątku publicznego”.

Mając na uwadze  powyższe  argumenty oraz powołując się na głoszony przez Pana program wyborczy,    wnoszę o  udostępnianie informacji dotyczących zawieranych umów gminnych   poprzez ich publikację w kudowskim BIP w zakładce publiczny rejestr umów,  z ujawnianiem  danych osobowych zleceniobiorców gminy  Kudowy-Zdrój.
Ufam, że nie będzie potrzeby wcześniejszego przygotowania przez Radę Miejską uchwały w tym względzie, gdyż  będzie Pan sam zainteresowany realizacją wniosku.
Z poważaniem

Marta Midor-Burak
Radna RM

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Przewodnicząca RM
  3. a/a

      Panią Przewodniczącą proszę o przedstawienie mojego wniosku  Radzie Miejskiej w Kudowie-Zdroju celem  przychylenia się radnych Rady Miejskiej do jego zasadności.