Kultura słowa

6 października 2015
Prelekcja w Saloniku Churchilla – 20.10.2015r.

 

                                Kultura  słowa  w życiu publicznym
                                       Język, mówienie i słuchanie

                                           

         Od prawie roku czynnie uczestniczę w życiu publicznym. Moje wyobrażenie o pracy w samorządzie  znacznie odbiegało od realiów z jakimi spotykam się na co dzień w mojej działalności.   Dotyczy to między innymi KULTURY SŁOWA, nad którą skoncentruję się dzisiaj, a która przechodzi obecnie załamanie i obniżenie swojej wartości.

                              Jak zdefiniować najprościej pojęcie ,,kultury języka”?

Wg. Andrzeja Markowskiego (językoznawcy ur. w 1948 we Wrocławiu) jest to świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszystkich sytuacjach komunikatywnych.

Zdzisław Dębicki z kolei pisał w ,,Podstawach kultury narodowej”: „Język to cudowne narzędzie (…). „Język to dzieje duszy narodu (…). Język zachował nam i zwrócił Pomorze Kaszubskie. Język zachował nam i zwrócił Śląsk Górny (…). Jak wykopaliska  są dokumentami cywilizacji narodu, tak samo są nimi wyrazy naszego języka” (Warszawa 1922, s. 32-35).

                                                    Etyka,  etykieta,  grzeczność

    Należałoby zastanowić się jakie zagadnienia włączać w obręb rozważań o kulturze języka przy analizie tego tematu?   Zakres analizowanych  zagadnień  wykracza  poza zasięg tradycyjnie  rozumianej kultury języka –  jako poprawności językowej, a więc także poza zasięg możliwości zwykłego użytkowania języka.     W obręb dzisiejszych  rozważań włączę  takie składniki języka jak: etykę słowa,  estetykę słowa  z którą związana jest problematyka grzeczności (etykiety językowej).

Wiele mówi się dziś  o etyce lekarskiej,  także o etyce w życiu politycznym, która  jest związana z kulturą  osobistą;  mówi się o  etykiecie językowej – trzeba tutaj wspomnieć  o różnym stopniu grzeczności, uprzejmości,  delikatności w komunikowaniu się z jednej strony,  a wulgaryzacją języka z drugiej.

                          Jaka  jest obecnie kultura słowa w  życiu  publicznym? 

Można zaobserwować postępującą dewaluację  kultury słowa,  co uwidacznia się w języku publicznym, mediach, wszelkiego rodzaju kampaniach wyborczych, posiedzeniach Sejmu itp.

W języku publicznym  często  dochodzi do:

 

  • dwuznaczności, co może prowadzić w efekcie do manipulacji  słowem  na potrzeby osiągnięcia własnych celów;
  • braku merytoryki,  czyli wypowiadania  się nie na tematy,  na których się nie znamy;
  • przekształcania słów, nadinterpretacji;
  • braku cierpliwego wysłuchania drugiej strony;
  • braku szacunku dla odbiorcy, który jest podstawą wszelkich działań konwersacyjnych. Szacunek to  pierwszorzędne znaczenie dla wszelkich  kontaktów językowych,  rozumiany jako zasada poszanowania ludzkiej godności;
  • braku estetyki słowa, z którą wiąże  się problematyka grzeczności (etykiety językowej).

 

Na co dzień w  działalności samorządowej,  w mediach – ogólnie rzecz ujmując  w życiu publicznym –  spotykamy  się z  problemem  obniżania wartości   kultury języka.
Świadczą o tym  sytuacje,  gdzie nagminnie  padają w kierunku osób publicznych  słowa, typu:
,,Weźcie się do roboty!” , ,,Co Wy robicie?”, itp.   Jest to przykład  obrazujący  próby poniżania innych osób,  braku poszanowania i akceptacji cudzego zdania,  braku estetyki słowa,  a tym samym braku kultury języka.
Dochodzi również do  publicznego  znieważania i napiętnowania osób.  I co najgorsze,  na  takie sytuacje się  zezwala.   A  przecież można  temu skutecznie przeciwdziałać.

 

                                             Słowo jako narzędzie manipulacji

  Dlaczego tak się dzieje?  Dlaczego dopuszczamy do takich  sytuacji  i  godzimy się na takie używanie języka?  Dlaczego słowem chcemy wymusić pewne decyzje, czyjeś zachowania?    Czyż nie jest to zwykła manipulacja umysłami innych przy wykorzystaniu dwuznaczności słowa?

Zdarza się również i tak, czego doświadczyłam na swojej osobie, że wykorzystuje się  cudze słowa,  przekształca  płynące z nich intencje,  a dla podparcia  wiarygodności własnych słów, powołuje się na kwestie  religijne, na osoby zmarłe, aby pod płaszczykiem powagi –  zniesławiać drugą osobę.  I takie wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji, żeby za wszelką cenę  postawić kogoś w złym świetle, by dać wiarę słowu, które nie do końca jest prawdziwe; takie manipulacje słowem,  nie mają  nic wspólnego z   etyką języka.    Trudno komentować takie próby na słowie  w kategoriach kultury języka, ale warto wiedzieć, jak użytkuje się  słowo, które czasami może ,,zabijać”podstawowe wartości jakimi są PRAWDA, uczciwość, wrażliwość i im podobne

Nie jesteśmy w stanie zapobiec pewnym wynaturzeniom  kultury języka, ale możemy być przynajmniej świadomi tego,  co dzieje się ze słowem i  jak może ono zostać niegodziwie wykorzystywane.
Powinniśmy również zdawać sobie z tego  sprawę,  że tym samym wszyscy uczestniczymy w degradacji wartości wyższych i zastanowić się jak można temu przeciwdziałać, by nie doszło do ich postępującej  utraty.
Powinniśmy  ODGRODZIĆ  te wartości, by je chronić.
Temu  służą właśnie  takie spotkania,  prelekcje,  analizy w aspekcie czysto kulturowym.
Temu też służyć ma idea KRĘGU – spotkań w gronie osób –  idea służąca ochronie wartości przed ich postępującą degradacją i wynaturzeniem.  Tak,  jak należy odgrodzić zabójcę od jego potencjalnej ofiary – tak należy odgrodzić kłamstwo od prawdy.     I tak  samo powinno się odgrodzić wartości wyższe, by te niższe wartości nie wzięły nad nimi góry.
Zachęcam do zadumy,  do analizy oraz do spotkań w Kręgu  osób, którym bliska jest ochrona takich wartości wyższych.
Zachęcam do przyłączenia się w nurt odgradzania wartości poprzez ich pielęgnowanie,  poprzez rozmawianie o tych wartościach oraz zastanawianie się w jakim kierunku one zmierzają.
Tego typu tematy  jako czysto intelektualne  sprawy o istotnym znaczeniu kulturowym  chcemy rozważać w Kręgu osób,  a Mądrości Syracha  posłużą  do analizy tych zagadnień.
W dniu dzisiejszym  młody człowiek – Igor – będzie analizował  temat dwuznaczności języka w kontekście ,,Grzesznika dwujęzycznego” z Księgi Syracha.                      
Marta 
Midor-Burak